Хэрэглээний зээл

Богино хугацаанд өрхийн хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

50.0 сая хүртэл
3.9% – 3%
24 сар хүртэл
Орон сууц, хашаа байшин, суудлын автомашин

ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Иргэн